Algemene Voorwaarden voor Rover Bikes

Let op: de Huurvoorwaarden voor Scooters vind u door?? hier te klikken (opent in een nieuw venster / tab)

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of andere zakelijke handelingen tussen Rover Bikes en de met haar gelieerde ondernemingen (hierna te noemen "RB"), en een opdrachtgever. Onder opdrachtgever worden mede verstaan zakelijke ondernemingen zowel als consumenten (hierna te noemen ?klant?). Door het aangaan van een transactie of overeenkomst met RB geeft een klant aan akkoord te gaan met deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.
1.2 Eventueel door een klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op transacties met RB, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door RB zijn aanvaard.
1.3 Alle aanbiedingen en offertes van RB zijn vrijblijvend, en slechts van toepassing indien zij gedaan zijn door vertegenwoordigers van RB, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
1.4 De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven in de website. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat. Niettemin is het mogelijk dat het geleverde artikel kleine afwijkingen bevat ten opzichte van het artikel zoals aangeboden in de media.
1.5 Ondanks de door haar in acht genomen zorgvuldigheid kan RB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van zet-, type- en of programmeerfouten of programmafouten op de website of andere media.

2. ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN

2.1. In verband met de afhankelijkheid van de levertijden en beschikbaarheid van haar leveranciers, behoudt RB zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. RB is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een door RB bepaalde vooruitbetaling heeft verricht.
2.2. RB behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.

3. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

3.1. De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de datum vermeld op de factuur.

4. LEVERING

4.1. Levering geschiedt af magazijn RB naar een door de klant aan te geven adres. Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland en Belgie.
4.2 Indien er op bepaalde artikelen een levertijd van toepassing is, zal deze levertijd door RB zo spoedig mogelijk aan de klant worden gemeld. RB zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren.
4.3 De door RB aangegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden, en op tijdige levering van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door RB bij haar leveranciers bestelde artikelen. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarover indien mogelijk bericht ontvangen.
4.4. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden schade.
4.5 Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken die aan de klant te wijten zijn of voor diens risico komen, is RB gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt aan de klant in rekening te brengen.
4.6. De wijze van vervoer wordt door RB in overleg met de klant bepaald. Eventueel kan van de klant een bijdrage in de handling- en verzend-kosten gevraagd worden.?

5. TRANSPORTRISICO

5.1. Het risico van beschadiging en verlies van artikelen tijdens het vervoer naar de klant is voor RB. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
5.2. In geval van retourzending is het risico van beschadiging en verlies voor risico van de klant. De klant dient het artikel voldoende te verzekeren tijdens het transport.
5.3. Verzending en aflevering zal worden bepaald door RB in overleg met de klant.

6. GARANTIE

6.1 Door RB afgegeven garanties met betrekking tot niet door RB geproduceerde artikelen worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van RB een garantie heeft afgegeven.
6.2 Op alle door RB geleverde artikelen zijn de garantieperiode alsmede de garantievoorschriften van toepassing zoals die door de leverancier van RB aangegeven wordt.
6.3 In geval van gebreken dient de klant binnen 14 dagen na vaststelling van het gebrek een klacht in te dienen. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te bevatten en kan elektronisch, schriftelijk of telefonisch (met schriftelijke bevestiging) plaatsvinden. De klant dient alsdan de betreffende defecte artikelen per ommegaande en voldoende gefrankeerd en verzekerd met het originele leveringsformulier terug te zenden aan RB.
6.4 Afhandeling van de klacht zal plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.
6.5 RB is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door RB geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van RB.
6.6 Onder Garantie wordt uitsluitend verstaan de garantie op technische gebreken die voortkomen uit ondeugdelijk assemblage en/of fabrieksfouten.
Niet onder de garantiebepalingen vallen dus de defecten of storingen welke ontstaan door normale slijtage verschijnselen zoals remvoeringen, lampjes, accu, gaskabels, bandenslijtage enz.
6.7 (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van RB.
6.8. Indien op grond van voorgaande artikelen schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, zal deze in geval van zaakschade beperkt zijn tot aangetoonde werkelijk geleden directe schade met een maximum van ? 250 per gebeurtenis en bij letselschade tot ? 750 per gebeurtenis per persoon met een maximum van ? 1.500 per persoon in totaal.
6.9 De garantie vervalt in zijn geheel indien de motor door het niet doen van regelmatige olie-inspecties defect raakt.
Oliepeilen dient bij elke tankbeurt te geschieden.
De garantie vervalt tevens indien er modificaties zijn aangebracht welke niet origineel tot de scooter behoren.
6.10 Bij het verhalen binnen de garantieperiode dient het defecte voertuig afgeleverd te worden bij de werkplaats van RB te Valkenburg.
Vervoer van of naar RB wordt nimmer vergoed.

7. BETALING

A. BETALING PER PAYPAL en STORTING OP BANKREKENING
7.1 Ingeval van creditcardzending of in geval van een storting op de bankrekening van RB zullen de artikelen op naam en voor rekening van de klant naar een door de klant aangegeven adres worden verzonden in Nederland of Belgie. De eventueel door de klant verschuldigde handling- en verzendkosten zullen door RB vooruit worden voldaan en als onderdeel van de totaalrekening bij de klant in rekening worden gebracht.

8. BETALINGSVOORWAARDEN

8.1. Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald.
8.2. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door RB aangegeven, te worden betaald.
8.3 Een eventueel openstaand saldo op de rekening van de klant is onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien de klant, die gedurende tenminste 2 maanden achterstallig is in de betaling, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen;
- bij verhuizing naar het buitenland;
- indien de klant aan RB met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat RB de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;
- bij surseance van betaling, onder bewindstelling, schuldsanering of faillissement van de klant;
- bij overlijden van de klant indien er gegronde vermoedens bestaan dat de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, niet zullen worden nagekomen.
8.4. Boete rente en administratie kosten zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de klant in gebreke is gebleven, tot op het tijdstip waarop het verschuldigde geheel voldaan is.
8.5 Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant weer stipt zijn betalingsverplichtingen nakomt.
8.6 Bij de beoordeling van kredietwaardigheid van de klant maakt RB gebruik van de door de klant verstrekte gegevens.
8.7 Voor zover de wettelijke voorschriften dit toelaten, komen alle kosten die verband houden met de inning en invordering van het door de klant aan RB verschuldigde, voor rekening van de klant. Het betreft hier bijvoorbeeld doch daartoe niet beperkt, kosten van incasso, juridisch advieskosten, deurwaarderskosten e.d.

9. DEELBETALINGEN

9.1 Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Wachten met betaling tot heel de bestelling ontvangen is, is niet toegestaan.
9.2. Evenmin schorten gebreken aan het geleverde de betalingsverplichting van de klant op, tenzij RB zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaart.

10. TERUGBETALINGEN

10.1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald met inhouding van administratiekosten dan wel verrekend met nog openstaande vorderingen, zulks ter beoordeling van RB.
10.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen.

11 ZEKERHEIDSSTELLING

11.1 Indien RB reden meent te hebben om aan de bereidheid tot betaling en de financi?le gegoedheid van de klant te twijfelen, heeft RB het recht, alvorens over te gaan tot levering van de artikelen, dan wel voortzetting van de leveringen, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de klant uit hoofde van een overeenkomst. Indien een dergelijke zekerheid door de klant wordt geweigerd, is RB vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van RB op vergoeding van schade en kosten.
11.2 De klant wordt slechts onder voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door RB geleverde artikelen. RB blijft eigenaar van de artikelen zolang de klant zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet heeft voldaan. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is RB gerechtigd (doch niet verplicht) zonder nadere ingebrekestelling de geleverde artikelen terug te nemen.

12. ADRESWIJZIGINGEN

12.1. De klant is verplicht RB op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing; dit kan onder meer geschieden door gebruikmaking van de gratis op elk postkantoor verkrijgbare "verhuisberichten".
12.2. Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens RB aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden.
12.3. De klant machtigt RB om, indien nodig, diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie op te vragen. Eventuele kosten komen voor rekening van de klant.

13. OVERIGE BEPALINGEN

13.1. OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de wil van RB onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer arbeidstaking, in- en uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, natuurrampen, brand en andere ernstige storingen binnen RB of in diens toeleveringsbedrijven.
13.2. OPSCHORTING EN ONTBINDING
In geval van verhindering van de uitvoering van een overeenkomst tengevolge van overmacht is RB gerechtigd terstond hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat RB tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn anders dan, in het geval van ontbinding, reeds betaalde bedragen, terug te betalen binnen 30 dagen na ontbinding onder aftrek van handling- en verzendkosten, met dien verstande dat in dat geval eerst verrekening zal plaatsvinden met een eventueel nog openstaand saldo uit andere leveringen of bestellingen.

14 TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien en niet binnen 60 dagen in de minne kunnen worden geschikt, kunnen door partijen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Maastricht.