Op alle overeenkomsten met Rover Bikes Scooterverhuur zijn de volgende HUURVOORWAARDEN van toepassing

?
Onder verhuurder wordt verstaan : Rover Bikes
Onder het gehuurde wordt verstaan : Scooter(s) met alle toebehoren
Onder de huurder wordt verstaan : Hoofdhuurder (verantwoordelijk voor al het gehuurde)
Onder medehuurder wordt verstaan : Overige bestuurders van de gehuurde scooter(s) die tegelijk met de hoofdhuurder een scooter huren of die ook de scooter die is gehuurd door de hoofdhuurder berijden en die deel uitmaken van de groep van de hoofdhuurder


Artikel 1.
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en dit te controleren voor vertrek. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Indien zich technische problemen voordoen tijdens de huurperiode wordt de huurder geacht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal indien beschikbaar een vervangende scooter bezorgen. Indien dit niet mogelijk is zal de verhuurder het verhuurbedrag minus de verstreken periode terug betalen aan de huurder uitsluitend voor de scooter die het mankement vertoonde.

Artikel 2.
Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden. Alle berijders moeten in bezit zijn van een geldig bromfietsrijbewijs en dit bij aanvang van de huur tonen.

Artikel 3.
Huurder (ondergetekende) en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en verplichten zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van onverlaagde stoepranden, bospaden, onverharde- danwel veldwegen worden achteraf in rekening gebracht.

Artikel 4.
Kort voor en tijdens het berijden van de scooter(s) mogen er geen alcoholische dranken, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen?be?nvloeden? worden gebruikt.

Artikel 5.
Het is ten strengste verboden om:

  1. De scooter zwaarder te belasten dan 150 kg of met meer dan 2 personen de scooter te berijden (1 enkele persoon voor de Rover Bikes Milano)
  2. De trottoirbanden op en af te rijden dan wel op het trottoir te rijden
  3. Op onverharde wegen te rijden (indien blijkt dat dit wel is gebeurd wordt er een boete van 250 euro per scooter in rekening gebracht !)
  4. Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen be?nvloeden
  5. Te claxonneren (toeter gebruiken) als er zich geen gevaarlijke situatie voordoet
  6. Kort op elkaar te rijden
  7. Met de scooter te racen of wedstrijden te houden
  8. De scooter op enigerlei wijze technisch te modificeren

Artikel 6.
De scooter is WA verzekerd. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders en voor alle schade (inclusief diefstal) aan scooters of andere spullen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.

Artikel 7.
Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 8.
Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade of letsel dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, medehuurder(s), derden en/of (hun) goederen. Zo dient men rekening te houden met de juiste kledingkeuze daar er het risico bestaat op olie- of vetvlekken op onder andere kleding en schoeisel tijdens het gebruik van de scooter.

Artikel 9.
Bij diefstal of vermissing van de scooter is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 10.
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 11.
Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van ? 10,- euro per scooter. Indien de gehuurde scooter(s) niet op tijd binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de scooter te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van ? 200,- per dag.

Artikel 12.
Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Artikel 13.
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, het huurcontract te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 14.
Vervoer naar of het ophalen van scooters bij een hotel of een locatie naar wens, kan eerst na reservering door ons effici?nt en op strikt duidelijk vooraf overeengekomen tijdstippen gebeuren. Afhankelijk van de afstand worden de vervoerskosten van te voren met de huurder afgesproken. Bij overschrijding van de vooraf overeengekomen los- en laadtijdstippen zal de wachttijd van onze chauffeur in rekening gebracht worden tegen een tarief van ? 75,- per heel of gedeeltelijk verstreken uur.

Artikel 15.
Bij aflevering van de scooter worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De gebruiksvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel medeverhuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd.

Artikel 16.
De scooter wordt volgetankt verhuurd. Indien de scooter niet volgetankt wordt teruggebracht, wordt per scooter ? 10,- in rekening gebracht. De huurder verstrekt een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel bij huurder's afwezigheid alle inname- en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, daarbij alle mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stellen en deze in rekening te brengen bij de huurder.

Artikel 17.
In tegenstelling tot de meeste andere scooterverhuurbedrijven vragen wij geen borg. Voor het huren dient er door de (hoofd)huurder wel een formulier ondertekend te worden waarin hij/zij verklaart elke vorm van schade en of diefstal van de scooter(s) te vergoeden. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle mogelijke kosten in dezen. Beperking van het eigen risico tot maximaal ? 150,- per schade per gehuurde scooter, is slechts mogelijk tegen betaling v??rafgaand aan de huurperiode van een premie als afkoopsom van ? 10,- per scooter. Bij diefstal dan wel verduistering dan wel vermissing blijft huurder onverminderd ten alle tijden volledig aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade.

Artikel 18:
EENMALIGE MACHTIGING: indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder middels eenmalige machtiging dit in rekening te brengen.

Artikel 19:
Om de veiligheid te garanderen, dient een groep vanaf 15 scooters of meer altijd begeleid te worden door een gids/begeleider van Rover Bikes, tenzij anders overeengekomen. Er wordt een meerprijs van ? 10,- per scooter aangerekend voor de begeleidende gids(en). Op deze manier kunnen de scooterrijders op een veilige en ontspannen manier de gids volgen en hun volle aandacht bij het rijden houden. Naast het veiligheidsaspect heeft de gids ook een informatieve functie: er kan tijdens de route enige uitleg over de streek en de bezienswaardigheden gegeven worden indien gewenst.

Artikel 20:
Bij reserveringen via de internetsite dient de volledige huursom vooraf betaald te zijn.

Artikel 21:
Annuleren van een reservering kan kostenloos tot 3 weken voor de huuraanvang of tot 1 week voor de huuraanvang als de weersverwachting op de huuraanvangdatum zeer slecht blijkt te zijn. Wilt u de reservering in de week voor de huuraanvang annuleren, dan zijn hier kosten aan verbonden van ? 10,- per scooter. Indien de huurder de reservering annuleert op de huurdatum zelf dan wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht. In geval van no-show (niet op komen dagen dan wel niet afbellen van de reservering) wordt de gehele huursom in rekening gebracht.

Artikel 22:
Men mag niet met de scooter de grens met Belgi? of Duitsland over, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 23:
Elke vorm van verkeersboete die ontstaat tijdens de scooterhuur periode is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden.

Artikel 24:
De huurder dient de scooter te parkeren op een veilige en zichtbare plaats en altijd goed af te sluiten. Dit om risico op diefstal van de scooter te voorkomen dan wel te beperken.

Artikel 25:
Indien door de huurder verkeerde brandstof wordt getankt dan wordt hiervoor ? 175,- in rekening gebracht.